Henkilötietojen käsittely

Kalevan tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä kerromme Kalevan henkilötietojen käsittelystä ja muun muassa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme, miten käytämme tietojasi sekä mitä oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen. Yksityiskohtaisempia tietoja löydät rekisterikohtaisista selosteistamme tietosuojakäytännön kohdasta 10.

Kalevan myöntämien vakuutusten vakuutus- ja korvauspalveluita hoitaa Primus-vakuutusten osalta If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike (If) ja Optimi-vakuutusten sekä muiden vakuutusten osalta Mandatum Life. Lisätietoja Ifin ja Mandatum Lifen henkilötietojen käsittelystä löydät Ifin ja Mandatum Lifen verkkosivuilta.

1. Yleistä tietosuojakäytännöstä

Käyttäessäsi Kalevan palveluita luotat tietosi käsiimme. Kun jaat kanssamme tietoja, pystymme palvelemaan sinua paremmin, esimerkiksi tarjoamalle sinulle sopivimpia tuotteita ja palveluita sekä auttamalla sinua asioidessasi kanssamme. Tästä tietosuojakäytännöstä ilmeneviä periaatteita ja toimintatapoja sovelletaan kaikessa Kalevan toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä sovellustilanteista ovat vakuutuksen tai korvauksen hakeminen tai verkkosivuillamme asiointi.

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista ja tietojen asianmukaisen käsittelyn turvaamista. Henkilötiedot puolestaan ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn. Nämä henkilöt voivat olla esimerkiksi Kalevan henkilöasiakkaita tai yritysasiakkaisiin liittyviä henkilöitä. Tietosuojakäytännön kohdassa 2 on kerrottu tarkemmin, mitä henkilöryhmiä tietosuojakäytäntö koskee. Oikeuksistasi kerrotaan tarkemmin tietosuojakäytännön kohdassa 6.

Kaleva sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä käyttämään tietoja lainmukaisesti ja noudattamaan muun muassa EU:n tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, vakuutusyhtiölakia, yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia sekä muuta soveltuvaa sääntelyä.

Tietojesi turvallisella käsittelyllä, yksityisyytesi suojaamisella ja tietosuojalla on Kalevalle suuri merkitys, joten olitpa uusi tai pitkäaikainen palveluidemme käyttäjä, suosittelemme sinua tutustumaan käytäntöihimme. Älä myöskään epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

2. Kenen henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme henkilötietoja?

Kalevan tietosuojakäytäntö koskee seuraavia henkilöryhmiä:

- Kalevan asiakkaat (esimerkiksi vakuutetut, vakuutuksenottajat, edunsaajat sekä yritysasiakkuuksiin liittyvät henkilöt)

- Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenet

- Kalevan omistamien kiinteistöjen vuokralaiset

- Kalevan markkinointikohderyhmät

- Kalevan verkkosivujen kävijät

- Henkilöt, joiden osalta henkilötietojen käsittely liittyy Kalevaa koskevaan lakisääteiseen velvoitteeseen

- Kalevan työntekijät, työnhakijat, asiamiehet ja Kalevan yhteistyökumppaneiden henkilöstö

Pääsääntöisesti henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään ennen asiakas-, työ- tai muun sopimussuhteen alkua ja -suhteen aikana. Saamme tietoja vakuutusyhtiöiden yhteisistä vahinko- ja väärinkäytösrekistereistä. Yhteistyöjärjestöiltämme saamme tietoja järjestöjen jäsenistä, jotka ovat oikeutettuja tarjoamiimme jäsenetuihin. Saamme tietoja myös muilta luotettavilta tahoilta ja viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä. Bisnode Finland Oy:n toimittamien väestötietojärjestelmän tietojen avulla esimerkiksi päivitämme asiakkaiden osoitetiedot automaattisesti. Luottotiedot tarkistamme tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekistereistä.

3. Miten ja miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi asiakassuhteen hoitamista sekä palveluidemme markkinointia ja kehittämistä varten. Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen tai lainsäädäntö velvoittaa. Käsittelemämme tiedot ja käsittelyn tarkempi sisältö ja muoto riippuvat siitä, mihin henkilö- tai asiakasryhmään kuulut. Ryhmittelemme asiakkaita eri ryhmiin esimerkiksi sen perusteella, millainen vakuutusturva asiakkaalla on. Ryhmittelyn perusteella voimme tarjota kullekin asiakasryhmälle heille kiinnostavimpia ja parhaiten soveltuvia tuotteita ja palveluita.

Käsitellessämme vakuutus- ja korvaushakemuksia käytämme henkilötietoja myös automaattisten päätösten tekemiseen vakuutusyhtiölain sallimalla tavalla. Tallennamme asiakaspalvelupuheluita asiakaspalvelun laadun ja toimeksiantojen varmistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseksi.

Tilastointitarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi ja raportointiin liittyen. Yksittäiset henkilöt tai yritykset eivät ole tunnistettavissa tilastoista tai raporteista.

Tarkemman kuvauksen käsiteltävistä henkilötiedoista ja käsittelyn tarkoituksista sekä oikeusperusteista löydät rekisterikohtaisista selosteistamme. Kalevan myöntämien vakuutusten vakuutus- ja korvauspalveluita hoitaa Primus-vakuutusten osalta If ja Optimi-vakuutusten sekä muiden vakuutusten osalta Mandatum Life. Lisätietoja Ifin ja Mandatum Lifen henkilötietojen käsittelystä löydät Ifin ja Mandatum Lifen verkkosivuilta.

4. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen ja toimintamme kannalta tai niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä. Säilytysajat vaihtelevat henkilöryhmittäin. Henkilöasiakkaiden asiakastietojen säilytysaikoihin vaikuttavat muun muassa vakuutussopimuslain mukaiset kanneajat sekä asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun estämiseen liittyvästä lainsäädännöstä johtuvat säilytysajat. Niiden tietojen osalta, joihin soveltuu eri säilytysaikoja, sovelletaan pisintä säilytysaikaa. Tarkemman kuvauksen henkilötietojen säilytysajoista löydät rekisterikohtaisista selosteistamme.

5. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja muille?

Henkilötietojen luovutus Kalevan ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kalevan ulkopuolisille tahoille lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa. Kalevan myöntämien vakuutusten vakuutus- ja korvauspalveluita hoitaa Primus-vakuutusten osalta Ifin ja Optimi-vakuutusten ja muiden vakuutusten osalta Mandatum Life.

Primus-vakuutusten tietoja siirretään Ifille vakuutuskannan hoitoa, korvauspalvelua ja asiakaspalvelua varten sekä Mandatum Lifelle Kalevan raportointia ja verkkopalvelua varten. Optimi-vakuutusten ja muiden vakuutusten tietoja siirretään Mandatum Lifelle vakuutuskannan hoitoa, korvauspalvelua, asiakaspalvelua, raportointia ja verkkopalvelua varten.

Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille (kuten verohallinnolle, Kansaneläkelaitokselle ja ulosottoviranomaisille), vakuutusyhtiöiden yhteisiin väärinkäytös- ja vahinkorekistereihin sekä vakuutusyhtiölain perusteella muille Sampo-konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluville yhtiöille. Henkilötietoja voidaan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa muille saman ryhmittymän yrityksille asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä ryhmittymän riskienhallintaa varten. Henkilötietojen käsittely on konsernin sisällä rajoitettu välttämättömään henkilöpiiriin ja arkaluonteisten tietojen luovuttaminen on kielletty.

Henkilötietojen luovutuksista voit lukea lisää rekisterikohtaisista rekisteriselosteistamme.

Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Vakuutuksiin liittyviä tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueella. Kalevan verkkosivujen ylläpitoon ja analytiikkaan liittyen tietoja käsitellään myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoja käsitellään maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta, huolehdimme tietosuojasta esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan Kalevan lukuun.

Henkilötietojen siirroista voit lukea lisää rekisterikohtaisista rekisteriselosteistamme.

6. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on alla tarkemmin kuvatulla tavalla oikeus muun muassa tarkastaa tietosi sekä oikeus saada puutteelliset tai virheelliset tietosi oikaistuksi. Otathan myös huomioon, että Kalevan toimintaan liittyy lakisääteisiä velvollisuuksia tietojen säilyttämiseen, ja Kalevalla voi olla velvollisuus käsitellä henkilötietojasi tai säilyttää henkilötietojasi vaikka pyytäisit käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista.

Kalevan myöntämien vakuutusten vakuutus- ja korvauspalveluita hoitavat Mandatum Life ja If. Voit käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi olemalla yhteydessä muiden kuin Primus-vakuutusten osalta Mandatum Lifen asiakaspalveluun ja Primus-vakuutusten Ifin asiakaspalveluun.

Vastaamme oikeuksiesi käyttämistä koskevaan pyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeustilanteissa voimme lainsäädännön sallimalla tavalla jatkaa määräaikaa kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi. Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös tiedoista ja tarkastaa tiedot. Vakuutus- ja rahoitusalaa koskevan erityislainsäädännön (esimerkiksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) sisältämät salassapitovelvoitteet voivat rajoittaa tiedonsaantioikeutesi käyttöä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää Kalevaa oikaisemaan mahdolliset virheelliset henkilötiedot sekä täydentää mahdolliset puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista tai peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, poistamme tiedot järjestelmistämme, ellei tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta tai ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja. Poistamme henkilötietosi joka tapauksessa sen jälkeen, kun määrittelemämme tai lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske Kalevan lakisääteisistä velvoitteista johtuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada itse toimittamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu Kalevan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen.

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Lisätietoja suoramarkkinoinnin kieltämisestä löydät tietosuojakäytännön kohdasta 7.

Oikeus tehdä valitus

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

7. Sähköinen markkinointi

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen lisäksi myös palveluidemme ja tuotteidemme markkinointiin. Markkinointia teemme sähköisesti, kirjeitse ja puhelimitse. Markkinointi voi kohdistua sekä Kalevan nykyisiin asiakkaisiin että potentiaalisiin asiakkaisiin. Nykyisille asiakkaillemme lähetämme markkinointiviestinnän lisäksi myös asiakasviestintää.

Sähköistä markkinointia toteutamme muun muassa sähköpostitse sekä verkossa näytettävillä mainoksilla. Sähköpostitse lähetämme esimerkiksi eri asiakasryhmien uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja. Verkossa näytettävää mainontaa voimme kohdentaa yhteistyökumppaniemme avulla esimerkiksi siten, että kävijöille esitetään mainoksia, jotka liittyvät tuotteisiin ja palveluihin, joihin liittyvillä sivuillamme hän on aiemmin käynyt. Mainonnan kohdentaminen tapahtuu automaattisesti evästeiden avulla, eikä tietoja yhdistetä asiakassuhteeseen liittyviin vakuutustietoihin.

Markkinoinnin kieltäminen

Voit hallinnoida sähköpostitilauksiasi verkkopalvelumme kautta. Lisäksi jokaisen lähettämämme sähköpostiviestin lopussa on linkki, jonka kautta voit peruuttaa kyseisen tyyppisen sähköpostikirjeen tilauksen. Voit myös kieltää markkinoinnin olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Noudatamme Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämään Robinson-rekisteriin kirjattuja markkinointikieltoja, ellet ole kiellon jälkeen erikseen sallinut Kalevan markkinointia. Lisätietoja löydät Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n verkkosivuilta.

Mainonnan kohdentamiseen hyödynnettäviin evästeisiin voit vaikuttaa käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Otathan myös huomioon, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen. Käytämme verkkomainonnan kohdentamiseen ja verkkosivujen analytiikkaan mm. Adobe Marketing Cloud ja Adform -palveluita. Voit kieltäytyä mainonnan kohdentamisesta myös Adoben ja Adformin verkkosivuilla. Palveluntarjoajille välitettävistä tiedoista ei voi tunnistaa henkilöä.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat Kalevan verkkosivuilla (kalevavakuutus.fi ja henkivakuutuskuntoon.fi) käynnin yhteydessä vierailijan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Kalevan verkkosivuilla evästeitä käytetään ylläpitämään käyttäjän istuntoa ja muistamaan käyttäjän tekemiä valintoja sivulta toiselle siirryttäessä. Evästeiden avulla voimme lisäksi yksilöidä ja esimerkiksi tilastoida sivustollamme vierailevat kävijät. Evästeitä käytetään myös Kalevan verkkosivujen chat-palvelun yhteydessä sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Kalevan verkkosivuilla käytetään sekä Kalevan että yhteistyökumppaneidemme asettamia istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä.

8. Miten henkilötietoja suojataan ja minkälaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy?

Käytämme henkilötietojen suojaamiseksi tarpeellisia, asianmukaisia ja parhaiden käytäntöjen mukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, vahvojen salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, toimitilojen kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus sekä alihankkijoiden huolellinen valinta ja alihankkijoiden sitoutuminen lainsäädännön ja Kalevan tietosuojaperiaatteiden ja -ohjeiden noudattamiseen.

Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan työperusteisesta syystä. Käyttöoikeudet henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ovat henkilökohtaisia ja oikeuksien käyttöä valvotaan. Henkilötietoja käsitteleviä Kalevan työntekijöitä sitoo lakisääteisen salassapitovelvollisuuden lisäksi erillinen salassapitositoumus. Tarpeettomiksi käyneet henkilötiedot poistetaan tietoturvallisesti.

Tietojen käsittelyyn liittyy huolellisesta suojaamisesta ja asianmukaisesta tietoturvasta huolimatta aina riski. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, josta todennäköisesti seuraa korkea riski yksityisyydellesi tai muille oikeuksillesi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Suosittelemme myös perehtymään Kalevan, Ifin ja Mandatum Lifen sähköisiä palveluja koskeviin ehtoihin ja huolehtimaan, että käyttämiesi laitteiden ja yhteyksien tietoturva on ajan tasalla. Lisätietoja ja yleisiä tietoturvavinkkejä ja -ohjeita löydät myös esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

9. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Kalevan myöntämien vakuutusten vakuutus- ja korvauspalveluita hoitavat Mandatum Life ja If. Muiden kuin Primus-vakuutusten osalta voit olla yhteydessä Mandatum Lifen asiakaspalveluun ja Primus-vakuutusten osalta Ifin asiakaspalveluun.

10. Kalevan rekisteriselosteet

Asiakasrekisteriseloste

Korvausrekisteriseloste

Markkinointirekisteriseloste

Rekrytointirekisteriseloste

Vakuutusrekisteriseloste